O NAS

Działalność naszą rozpoczęliśmy w 1996 roku jako klub abstynenta.

 W 2007 roku prze­kształciliśmy się w Stowarzyszenie Abstynenckie, uzyskaliśmy osobowość prawną, wpisani jesteśmy do krajowego Rejestru Sądowego. Należymy do Regionalnego  Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej  oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Jako nieliczni ze stowarzyszeń abstynenckich otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskie­go Funduszu Społecznego, w ramach którego prowadzone były zajęcia psychologiczno – te­rapeutyczne przez terapeutów z OTUA w Parzymiechach, spotkania inte­gracyjne oraz kurs komputerowy. Współpracujemy z kuratorami oraz z Wy­działem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie. Głównym naszym celem jest propagowanie trzeźwe­go stylu życia. Bierzemy czynny udział w imprezach promujących trzeźwość. Uczest­niczymy w Ogólnopolskich Zlotach Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym, Liche­niu, Częstochowie, Leśniowie. Startujemy w turniejach sportowych, tenisa stołowego klubów abstynenckich woj. śląskiego, me­czach siatkówki i strzelectwa sportowego, za co możemy pochwalić się licznymi dy­plomami i pucharami. Obozy terapeutyczne, rajdy piesze, ogniska, spotkania rocznicowe to również sposób na spędzanie czasu w gronie abstynentów. Dzięki wsparciu Urzę­du Miasta Blachownia oraz Gminnej Komisji Rozwiązy­wania Problemów Alkoholowych Stowarzyszenie  nasze wyposażone jest w sprzęt audiowizualny, komputery, stół tenisowy, gry plan­szowe. Każdy tu może miło spędzić wolny czas i co jest ważne bez kontaktu z alkoho­lem. Dwa razy  w  tygodniu są prowadzone zajęcia grupowe z instruktorem terapii uzależnień  dla osób uzależnionych i współuzależnionych.W naszym Stowarzyszeniu jest otwarty Punkt konsultacyjny ,gdzie mogą tu przychodzić osoby mające problem z alkoholem , uzależnione od środków psychoaktywnych , spotykające się z przemocą  lub po prostu mające inny problem z uzależnieniem , a same nie są w stanie sobie poradzić . Działalność nasza daje wymierne efekty w postaci abstynencji członków, poprawy świadomości na temat uzależnień, poprawy umiejętności oceny własnej postawy wobec problemu uzależ­nienia, poczucia własnej wartości , rozwoju intelektualnego i kulturalnego.
 Zapraszamy wszystkich, którzy mają problem z naduży­waniem alkoholu do  naszego Stowa­rzyszenia przy ul. Sienkiewicza 16 (Centrum Aktywności Obywatelskiej)


Zarząd Stowarzyszenia

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, jesteśmy zawsze gotowy do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań, problemów lub informacji.